Roskilde: 46 32 22 55 | Odense: 46 32 22 55 | Aarhus: 81 73 28 91 mail@broconsult.dk

Broconsult har i konsortium med EKJ, Arkil og Bilfinger Berger, vundet totalentreprise 6620.104 ”Spuns Syd”.

Arbejdet omfatter opførelse af 1 km nedgravet motorvej ved Silkeborg, på strækningen Funder – Låsby. Der skal udføres spunsvægge på begge sider af motorvejen så denne kommer til at ligge i et trug ind gennem Silkeborg. Der skal etableres en ny vejbro for den krydsende nord, sydgående trafik og i forlængelse af denne skal der udføres en ca. 300 m lang overdækning af motorvejen. Både bro og overdækning udføres som to-fags, efterspændte beton konstruktioner. Pladerne hviler af på pendulsøjler som endevederlag, og fastholdes i midten på en ca. 350 m lang midtervæg der deler motorvejens spor i to tunnelrør.

Da der opføres en tunnel skal der samtidig projekteres tekniske installationer i form af ventilation, belysning, nødstationer, brandbeskyttelse m.v., samt teknikrum til drift af anlæggene.

Grundet udfordringer med grundvandsspejlet pga. motorvejens lave længdeprofil er det yderligere besluttet, at der, mellem spunsvæggene, skal støbes en bundplade i hele trugets længde. Bundpladen skal udføres vandtæt og sikres mod opdrift, og også samlingerne mellem beton og spuns skal sikres mod vandindtrængen.

Broconsult projekterede alle brokonstruktioner.

Til projektet hører også en del anlægsarbejder som EKJ’s anlægsafdeling står i spidsen for. Denne del omhandler den nye motorvej som skal projekteres, herunder opbygning, tracé og længdeprofil. Også omlægning og nybygning af det omkringliggende vejnet hører under projekteringen.

Oversigt over motorvejsstrækningen

Spuns syd strækningen

Illustration af motovejsstrækningen

Illustration af tunnelforløbet