Udskiftning af broer

Når et bygværk har nået en tilstand hvor renovering ikke længere er økonomisk fordelagtigt, anbefales det at udskifte bygværket totalt.

Ring på 46 32 22 55

Udskiftning af broer

Når et bygværk har nået en tilstand hvor renovering ikke længere er økonomisk fordelagtigt, anbefales det at udskifte bygværket totalt.

Særligt ved bygværker hvor betonen er præget af alkali-kisel reaktioner, er skadesomfanget ofte så omfattende, og reparationsomkostningerne dermed så store, at en totaludskiftning er at foretrække.

Broconsult har stor erfaring med at foretage undersøgelser samt udarbejde økonomiske analyser, der sikrer, at økonomisk betydelig beslutninger træffes på et fyldestgørende beslutningsgrundlag.

Projektering og kontrahering

Ved udskiftningsprojekter er det vigtigt at bygherres forventninger til projektet afstemmes ift. hvad der er teknisk og økonomisk opnåeligt, indenfor de givne rammer.

Der udarbejdes derfor ofte et dispositionsforslag med tilhørende prisoverslag, for at sikre at bygherre er grundigt orienteret, førend den egentlige projektering igangsættes.

I forprojektfasen undersøges krav fra relevante myndigheder samt forhold til f.eks. ledningsejere og lodsejere.

Der etableres desuden kontakt til øvrige interessenter som f.eks. Vejdirektoratet, Banedanmark eller nabokommuner.

På den baggrund udarbejdes evt. dispensationsansøgninger, samarbejdsaftaler, godkendelser fra vandløbsmyndigheder mv.

Herefter gennemføres hovedprojekteringen med udarbejdelse af udførelsestegninger og udbudsbeskrivelser.

Efter licitationen bistår Broconsult gerne ved kontrahering med den vindende entreprenør, samt evt. forhandlinger.

Forretningsansvarlig

Martin Nicolaisen

Telefon: 46 34 20 02

E-mail: mani­@­broconsult­.­dk

Tilsyn og byggeledelse

Broconsult råder over medarbejdere med dyb faglig indsigt, der ved fagtilsyn og byggeledelse i udførelsesprocessen, er med til at sikre at udførelseskvaliteten er i top.

Byggeledelsen medvirker desuden ved udarbejdelse og opfølgning på byggeregnskaber, samt koordinering af sikkerhed og sundhed.

 

Specielle udskiftningsprojekter

Broconsult råder over medarbejdere med specialkompetencer bl.a. indenfor følgende område:

Specielle geotekniske konstruktioner f.eks. borede pæle, fundering på spunsvægge mv.

partnere-ekj

partnere-ski

partnere-fri

Rådgivende ingeniørarbejde i mere end 35 år